Survey Service

สภาพการกัดกร่อนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา การสังเกตทางกายภาพ ออกมาเป็นภาพเพื่อใช้ ในการสื่อสาร และวางแผนงบประมาณ การวิธีการแก้ไข ภายใต้ระบบ Siri™ Survey Service ช่วยให้ ระบุอาการของปัญหา และความรุนแรง และพื้นที่งานได้ชัดเจน ทำให้สามารถคำนวณงบประมาณเพื่อใช้ ในการวางแผนงาน